วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

อนุทิน 6

1. เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
    ตอบ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็บเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่จะสอบได้ชั้นที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

2.ท่านเข้าใจความหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 อย่างไร
   ก. ผู้ปกครอง
    ตอบ  ผู้ปกครอง หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
ข.เด็ก 
    ตอบ  เด็ก หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
ค.การศึกษาภาคบังคับ 
    ตอบ  การศึกษาภาคบังคับ หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ตอบ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด

3.กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนตามที่กฎหหมายฉบับนี้กำหนดจะต้องถูกลงโทษอย่างไร และถ้าเด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
    ตอบ  เจ้าหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พบเด็กในสถานที่นั้น เพื่อดำเนินการให้เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษานั้น และหากผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนตามที่กฎหมายกำหนดนั้น ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งพันบาท

4. ให้นักศึกษาสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการอ่านพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แล้วทำข้อสอบแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 21 ข้อ
    1.) อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด
ตอบ  ค  พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
    2.) ข้อใด คืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ  ง  ถูกทุกข้อ
    3.) การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น 3 ส่วนคือข้อใด
        ตอบ  ง  ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
    4.) การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด
        ตอบ  ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง
    5.) บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องดำเนินการตาม พรบ. นี้คือข้อใด
        ตอบ  ง.  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
    6.) ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
        ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
    7.) ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล
       ตอบ  ก. สำนักงานรัฐมนตรี
    8.) ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ               
        ตอบ  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ         
    9.) ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา              
        ตอบ  ค. ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    10.) ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
        ตอบ  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    11.) คณะกรรมการชุดใดที่กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการไว้ใน พรบ. นี้                  
        ตอบ  ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา
    12.) ใครทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
        ตอบ  ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
    13.) บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง              
        ตอบ  ง. ข้อ ข และ ค ถูก
    14.) ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ              
        ตอบ  ง. ติดตาม ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
    15.) หน่วยงานระดับใดสามารถมีผู้ตรวจราชการได้              
        ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
    16.) ข้อใด คือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 
        ตอบ  ค. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมิน ผลการบริหารและการดำเนินงาน
    17.) ข้อใด คือ บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
        ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
    18.) ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการ ศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาได้หน่วยงานใดจะเป็นผู้จัด             
        ตอบ  ก. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    19.) หน่วยงานอื่นสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดได้บ้าง หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดได้
        ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
    20.) ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
        ตอบ  ง. ข้อ ก และ ข
     21.) ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        ตอบ  ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น